Kinh Điển - Tuyển tập các bài sám văn

.

 

TUYỂN TẬP CÁC BÀI SÁM VĂN

Thích Đồng Bổn sưu tập

---o0o---

Mục Lục

 

MỤC LỤC TUYỂN TẬP I

 

PHẦN THỨ I : CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG.

1- Sám Hối Phát Nguyện (Sám Hối Nguyện I)

2- Sám Phát Nguyện (I)

3- Sám Phát Nguyện Quy Y Tam Bảo

4- Sám Khể Thủ Nghĩa (I)

5- Sám Hối Nguyện (II) 

6- Phát Nguyện Sám Hối

7- Sám Phát Nguyện

8- Bài Sám Hối

9- Sám Qui Mạng Diễn Nghĩa

10- Sám Khể Thủ Nghĩa (II)

11- Sám Ngã Niệm (I)

12- Sám Ngã Niệm (II)

13- Phát Nguyện Và Hồi HướngQui Mạng Diễn Nghĩa (II)  

 

PHẦN THỨ II : CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN THÁN PHẬT THÁNH HIỀN TĂNG

14- Sám Tụng Phật Xuất Gia

15- Sám Tụng Phật Khánh Ðản

16- Sám Tụng Vu Lan (I)

17- Sám Tụng Phật Thành Ðạo

18- Sám Tụng Phật Niết Bàn

19- Sám Di Lặc (I)

20- Sám Thích Ca

21- Sám Di Ðà

22- Sám Chuẩn Ðề

23- Sám Quan Âm (I)

24- Sám Quan Âm (II)

25- Sám Thế Chí 

26- Sám Ðịa Tạng

27- Sám Mục Liên

 

PHẦN THỨ III : CÁC BÀI SÁM VĂN CẦU AN CẦU SIÊU VÀ TỊNH ÐỘ

28- Sám Cầu An (I)

29- Sám Cầu Siêu (I)

30- Sám Cầu Siêu (II)

31- Sám Cầu Siêu (III) 

32- Sám Phật Tổ 

33- Sám Niệm Phật

34- Sám Ðại Từ 

35- Sám Từ Vân

36- Sám Thập Phương (II)

37- Sám Thập Phương (III)

38- Sám Châu Hoằng 

39- Sám Hồi Ðầu

40- Sám Thọ Ký

41- Sám Cầu Siêu Cúng Mẹ

42- Sám Báo Hiếu Mẫu Thân

43- Sám Báo Hiếu Phụ Thân

 

PHẦN THỨ IV : CÁC BÀI SÁM VĂN KHUYẾN TU - CẢNH TỈNH

44- Sám Thái Bình 

45- Sám Tịnh Ðộ 

46- Kệ Vô Thường

47- Sám Thảo Lư 

48- Văn Khuyến Tu (I)

49- Văn Khuyến Tu (II) 

50- Sám Hồng Trần

51- Bài Tống Táng

52- Ðường Về Tịnh Ðộ

53- Sám Tu Là Cội Phúc

54- Phật Tử Tại Gia

55- Bát Nhã Tâm Kinh (I)

 

MỤC LỤC TUYỂN TẬP II

 

PHẦN THỨ I : CÁC BÀI SÁM VĂN ÂM CHỮ HÁN

 

56- Sám Khể Thủ

57- Sám Qui Mạng

58- Sám Nhứt Tâm

59- Sám Thập Phương

60- Sám Phổ Hiền Thập Ðại Nguyện

61- Sám Ngã Niệm

62- Sám Khể Thủ Quan Âm

63- Sám Văn Phát Nguyện

64- Sám Hồi Hướng Nguyện Văn

65- Tụng Kinh Sám Hối Hồi Hướng Văn

66- Sám Văn Niệm Thực

67- Pháp Giới Chúng Sinh Sám Văn

68: . Sám Văn Phát Nguyện

69- Sám Văn Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Phụ lục: Văn Tắm Phật

Phụ lục: Văn Chúc Tán Hộ Pháp

 

PHẦN THỨ  II : CÁC BÀI VĂN SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

70- Sám Khể Thủ Nghĩa

71- Sám Quy Mạng

72- Sám Nhứt Tâm Nghĩa

73- Qui Mạng Diễn Nghĩa

74- Sám Hối Văn

75- Sám Nhơn Lành

76- Sám Phụng Hành Phật Sự

77- Sám Cúi Ðầu

78- Sám Hồi Tâm Tam Bảo

79- Văn Sám Hối

80- Văn Phát Nguyện Thọ Trì Ngũ Giới

81- Văn Sám Hối

82- Văn Cảnh Sách Buổi Sáng

83- Văn Cảnh Sách Buổi Tối

 

PHẦN THỨ  III : CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN DƯƠNG - KỶ NIỆM PHẬT - BỒ TÁT

84- Sám Thích Ca

85- Sám Di Lặc

86- Sám Ðịa Tạng

87- Sám Dược Sư

88- Sám Khể Thủ Quan Âm Nghĩa

89- Văn Tán Dương Phổ Môn 12 Ðại Nguyện

90- Sám Nghĩa Của Lục Tự Di Ðà

91- 48 Lời Nguyện Di Ðà

92- Bài Tụng Vía Di Lặc

93- Bài Tụng Ngày Phật Ðản.

94- Bài Tụng Vía Phật Di Ðà.

95- Bài Tụng Ngày Phật Thành Ðạo

 

PHẦN THỨ  IV : CÁC BÀI SÁM VĂN BÁO HIẾU - CẦU AN - CẦU SIÊU

96- Sám Công Cha

97- Sám Nghĩa Mẹ

98- Kệ Nhớ Ơn Cha Mẹ

99- Sám Cầu An

100- Văn Phóng Sanh

101- Sám Cầu Siêu Vong Linh

102- Sám Ðưa Linh

103- Kệ Ðộ Vong (Các Già Kể Hạnh)

 

PHẦN THỨ  V: CÁC BÀI SÁM VĂN CẢNH SÁCH VĂN TÊ

104- Sám Vô Thường

105- Sám Hồng Trần

106- Kệ Cúng Thí Cô Hồn

107- Sám Triệu Cô Hồn

108- Sám Văn Chiêu Hồn Ca

109- Văn Tế Cô Hồn

110- Bát nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh


MỤC LỤC TUYỂN TẬP III

 

PHẦN THỨ  I: CÁC BÀI SÁM VĂN ÂM CHỮ HÁN

111. Sám Văn Phát Nguyện Hướng Tam Bảo 

112. Sám Hối Văn.

113. Sám Hối Phát Nguyện Tùy Hỉ Văn 

114. Sám Văn Ngũ Bách Danh.

115. Ðại Bi Sám Hối Văn.

116. Sám Văn Quan Âm Tiêu Trừ Nghiệp Chướng.

117. Văn Phổ Sám Bạch

 

PHẦN THỨ  II: CÁC BÀI SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT BỒ TÁT

118. Sám Văn Xưng Tán Tam Thế Phật 

119. Sám Văn Kỷ Niệm Phật Ðản 

120. Sám Văn Kỷ Niệm Phật Niết Bàn

121. Mười Hai Ðại Nguyện Của Ðức Quan Thế Âm

122. Văn Tán Nguyện Quan Âm

123. Sám Văn Quan Âm Mười Hai Nguyện

124. Thiện Sinh Kệ Văn.

125. 48 Lời Nguyện Của Ðức Phật A Di Ðà

126. Bài Kinh Tám Ðiều

127. Sám A Di Ðà Phật

Phụ lục: Kệ Văn A Nan Thỉnh Phật Chứng Minh 93

 

PHẦN THỨ  III: CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

128. Sám Văn Phát Nguyện

129. Sám Nhứt Tâm

130. Sám Thập Phương

131. Sám Nguyện Khể Thủ

132. Sám Qui Mạng Diễn Nghĩa

133. Sám Văn Nhớ Ơn Phật.

134. Sám Nguyện

135. Sám Văn Phổ Hiền Hạnh Nguyện

136. Sám Văn Phổ Hiền Hạnh Nguyện Nghĩa  

137. Sám Nguyện Về Cõi Phật 

138. Sám Ngã Niệm III

139. Sám Quy Nguyện

140. Sám Hối Nguyện Văn

141. Văn Sám Hối Tam Nghiệp.

142. Sám Nguồn Tâm

 

PHẦN THỨ  IV: CÁC BÀI SÁM VĂN CẦU AN CẦU SIÊU

143. Sám Cầu Nguyện Trai Tăng

144. Kệ Văn Vô Sinh Niệm Phật

145. Sám Tiêu Tai Giải Hạn

146. Sám Kệ Giải Nghiệp Súc Sinh

147. Văn Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

148. Văn Cúng Tổ Tiên

149. Văn Cúng Cha Mẹ

150. Văn Cúng Vợ Chồng

151. Văn Cúng Con Cháu

152. Sám Giác Linh Tống Táng

153. Sám Cầu Siêu.

154. Sám Văn Lâm Chung

155. Sám Nguyện Cầu Siêu

 

PHẦN THỨ  V: CÁC BÀI VĂN TẾ - CẢNH SÁCH

156. Văn Cảnh Sách Buổi Sáng 

157. Văn Cảnh Sách Phân Công   

158. Văn Cảnh Sách Thảo Ðường   

159. Văn Cảnh Tỉnh Thế Nhân

160. Khuyến Tu Tịnh Ðộ

161. Văn Tế Chư Chiến Sĩ Trận Vong, Chư Lương Dân Tử Nạn 

162. Văn Tế Chiến Sĩ Trận Vong, Ðồng BàoTử Nạn.

163. Mông Sơn Thí Thực Diễn Nghĩa

164. Văn Tế Cô Hồn

165. Bát Nhã Tâm Kinh
 

MỤC LỤC TUYỂN TẬP IV

 

I. CÁC BÀI SÁM VĂN XƯNG TÁN - KỶ NIỆM

166. Sám An Cư

167. Văn Tụng Cúng Dường Lễ Dâng Y

168. Văn Tụng Chú Nguyện Lễ Dâng Y

169. Bài Tụng Lễ Vu Lan (II)

170. Sám Ca Sự Tích Mục Kiền Liên

171. Văn Phát Nguyện Vía A Di Ðà

172. Sám Văn 12 Hiệu An Dưỡng Nghĩa

173. Sám Văn 12 Ðại Nguyện Dược Sư

174. Sám Phổ Hiền Thập Nguyện

175. Sám Văn Phổ Hiền Ðại Nguyện (III)

 

II. CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN

176. Sám Văn Tụng Kinh Sám Hối Hồi Hướng Nghĩa

177. Sám Phát Nguyện Vãng Sanh Nghĩa

178. Sám Phòng Hộ Chuyển Hóa

179. Sám Thập Ân

180. Sám Khể Thủ Nghĩa (V)

181. Sám Qui Mạng Nghĩa (VI)

182. Sám 10 Ðiều Phát Nguyện Tây Phương

183. Sám Ngã Niệm Nghĩa (IV)

184. Sám Ðạo Tràng

185. Sám Lục Hòa (I)

186. Sám Lục Hòa (II)

187. Sám Lục Ðộ

188. Sám Bồ Ðề

189. Sám Nguyện Quy Y Tam Bảo

190. Sám Nguyện Cúng Dường Hương Hoa

191. Sám Văn Phát Nguyện Quy Y

192. Sám Văn Phát Nguyện Hồi Hướng

193. Sám Văn Quá Ðường Thọ Thực

 

III. CÁC BÀI SÁM VĂN BÁO HIẾU - CẦU AN

194. Sám Hiếu Từ

195. Văn Phát Nguyện Báo Ân Phụ Mẫu

196. Sám Dược Sư Cầu Tiêu Tai

197. Sám Cầu Tật Bệnh Tiêu Trừ

198. Sám Cứu Khổ Quan Thế Âm

199. Sám văn Phát Nguyện Thế Phát (I)

 

IV. CÁC BÀI SÁM VĂN THÍ THỰC - CẦU SIÊU

200. Sám Văn Thí Thực Hồi Hướng

201. Sám Tiến Linh

202. Văn Tế Vong (1)

203. Văn Tế Vong (2)

204. Sám Long Vĩnh Thiền Sư

205. Sám Siêu Ðộ Vong Hồn

206. Sám Nguyện Vong Linh Vãng Sanh Tịnh Ðộ

207. Sám Cầu Siêu Cửu Huyền Thất Tổ

208. Sám Giác Linh Thầy

 

V. CÁC BÀI SÁM VĂN CẢNH TỈNH - KHUYẾN TU

209. Sám Vô Thường

210. Văn Tế Liệt Sĩ

211. Văn Tế Cô Hồn

212. Hồi Hướng Tế Văn

213. Kệ Khuyên Ðừng Sát Sanh

214. Sám Văn Sự Tích Hi Thị - Chí Công

215. Thiền Cơ Yếu Ngữ Văn

216. Giới Hành Ðồng Tử Văn

217. Hoán Tỉnh Trần Tâm Khuyến Tu Tịnh Ðộ Văn

218. Sám Hối Tâm Hướng Thiện

219. Tiêu Tự Thần Chung

220. Bát Nhã Tâm Kinh (IV)

 

MỤC LỤC TUYỂN TẬP V

55 Bài Sám Văn kết tập

 

Giới thiệu đại cương khảo luận loại hình Sám Văn

 

I.  Các bài Sám Văn: Sám hối, Phát nguyện.

221.  Sám hối nguyện văn (Sám hối nguyện13)

222.  Sám nguyện (Sám phát nguyện 24)

223.  Tùy hỷ hồi hướng văn (Sám phát nguyện 25)

224.  Văn phát nguyện tu Thập thiện (Sám p.n. 26)

225.  Văn phát nguyện sám hối (Sám hối nguyện 14)

226.  Sám hướng về kính lạy (Sám phát nguyện 27)

227.  Sám Ngã niệm V

228.  Sám Qui mạng VII

229.  Sám Qui mạng VIII

230.  Sám Khể thủ nghĩa VI

231.  Sám Khể thủ nghĩa VII

232.  Sám tụng hạnh phúc (Sám phát nguyện 28)

233.  Văn sám hối khuyến thiện (Sám hối nguyện 15)

 

II.  Các bài Sám Văn: Xưng tán, Kỷ niệm.

234.  Văn tán dương Tam Bảo (Sám tán Bổn Sư 4)

235.  Sám văn Phổ Hiền đại nguyện (Sám tụng chư Bồ tát 7)

236.  Sám Phổ Ðà (Sám tụng chư Bồ tát 8)

237.  Sám Ðịa Tạng (Sám tụng chư Bồ tát 9)

238.  Sám thập bát Quan Âm (Sám tụng chư Bồ tát 10)

239.  Sám Già Lam (Sám tụng chư Bồ tát 11)

240.  Sám văn Kỷ niệm Phật xuất gia (Sám tụng Phật xuất gia 2)

241.  Sám văn Kỷ niệm Phật thành đạo (Sám tụng Phật xuất gia 3)

242.  Sám Tòng lâm (sách tấn tu tập 11)

243.  Sám Khể thủ quy y Phổ Am sư (Sám tụng chư Bồ tát 12)

244.  Sám văn thí phát xuất gia II (Sám phát nguyện 29)

245.  Uy nghi tại gia (Sách tấn tu tập 12)

 

III.  Các bài Sám Văn: Tịnh Ðộ, Báo hiếu, Cầu an, Cầu siêu.

246. Sám Nhứt tâm nghĩa IV

247.  Sám Nhứt tâm nghĩa V

248.  Sám Thập phương nghĩa IV

249.  Sám Thập phương nghĩa V

250.  Sám Phát nguyện niệm Phật (Sám Di Ðà 7)

251.  Ðường về Cực lạc (Sám tán Di Ðà 8)

252.  Sám Bồ đề hồi hướng Cực lạc (Sám Di Ðà 9)

253.  Sám văn cầu phúc thọ (Sám tán cầu an 6)

254.  Sám Cầu tu (Sách tấn tu tập 13)

255.  Sám Cầu siêu cho cha (Sám báo hiếu 14)

256.  Sám Cầu siêu cúng thất (Cảnh tỉnh 9)

257.  Sám Kỳ siêu (Sám tán cầu siêu 18)

258.  Sám Cầu siêu tỉnh thế (Cảnh tỉnh 10)

259.  Bài Tống chung (Cảnh tỉnh 11)

260.  Sám nguyện hương linh (Sám tán cầu siêu 19)

261.  Sám Cầu siêu thủy lục vớt vong (Thí thực cô hồn 13)

 

IV.  Các bài Sám Văn: Thí thực, Cảnh tỉnh, Khuyến tu. 

262.  Văn Hồi hướng cúng thí (Thí thực cô hồn 14)

263.  Sám Tán khô lâu (Thí thực cô hồn 15)

264.  Trạo văn diễn âm (Thí thực cô hồn 16)

265.  Văn Thỉnh thập loại cô hồn (Thí thực cô hồn 17)

266.  Văn Khuyến tu thiện nghiệp (Văn khuyến tu 14)

267.  Sắc không tỉnh thế (Văn khuyến tu 15)

268.  Thập nhị thi tụng diễn âm (Văn khuyến tu 16) 

269.  Sám Tinh tấn (Sách tấn tu tập 14)

270.  Sám Từ bi (Sách tấn tu tập 15)

271.  Ðường Giải thoát (Sám hồi tâm 9)

272.  Hạ thừa Bát Nhã ngộ đạo quốc âm (Văn khuyến tu 17)

273.  Trung thừa Bát Nhã ngộ đạo quốc âm (Văn khuyến tu 18)

274. Thượng thừa Bát Nhã ngộ đạo quốc âm (Văn khuyến tu 19)

275.  Kinh tinh yếu Bát Nhã Ba la mật đa V

 

 

SÁCH TRÍCH DẪN

- Tam Bảo Tôn Kinh, Thích Ca Tự xb, Sài Gòn, 1974.

- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, HT. Thích Trí Tịnh, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1991

- Kinh Ðịa Tạng, HT. Thích Trí Tịnh, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1991

- Kinh Nhật Tụng, Sen Vàng ấn hành, Thành hội Phật giáo Tp. HCM tái bản, 1992

- Nghi Thức Tụng Niệm Chữ Việt, chùa Xá Lợi ấn hành, Thành hội Phật giáo Tp. HCM tái bản, 1993

- Thiền Môn Nhật Tụng, HT. Thích Minh Trực, Phật Bửu Tự ấn hành, Tp. HCM, 1992

- Kinh Vu Lan và Báo Hiếu, chùa Giác Ngộ ấn hành, Tp. HCM, 1994

- Nghi Thức Tụng Niệm Bằng Chữ Việt, Sa Môn Thích Trí Hải, Tổ đình Vĩnh Nghiêm xb, Sài Gòn, 1969

- Kinh Diễn Nghĩa, HT. Thích Huệ Ðăng, Tổ đình Thiên Thai xb, Sài Gòn, 1967

- Kinh Nhật Tụng, HT. Ngộ Chân Tử, chùa Hoằng Pháp xb, Sài Gòn, 1971

- Lương Hoàng Sám, HT. Thích Trí Quang, tác giả xb, Sài Gòn, 1972

- Tập San Hoằng Pháp số 2, Tổng vụ Hoằng pháp xb, Sài Gòn, 1973

- Tra Am và Sư Viên Thành, Nguyễn Văn Thoa, Tra Am ấn hành, Nha Trang, 1972

- Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ, HT. Thích Hiển Tu, chùa Xá Lợi ấn hành, Tp. HCM, 1989

- Chư Kinh Nhật Tụng, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1992

- Kinh Kim Quang Minh, Tỳ Kheo Ni Như Ấn, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1992

- Nhật Hành của Người Tại Gia Tu Phật, Phật giáo Nguyên Thủy, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1991

- Ðại Bi Sám Pháp, Thích Mật Tri, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1994

- Phật Tổ Ngũ Kinh, HT. Thích Hoàn Quan, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1992

- Kinh Nhật Tụng cổ bản Hán tự.

- Kinh Tam Bảo Diễn Nghĩa - Tổ Huệ Ðăng - Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa ấn hành - 1994.

- Kinh Nhựt Tụng - Sa môn Thích Thiện Huê chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigon 1974.

- Tam Bảo Tôn Kinh - Thích Ca Tự - Gia Ðịnh 1968.

- Kinh Tam Bảo - Xưng Tụng Tam Bảo - Ni trưởng Huỳnh Liên - Tịnh xá Ngọc Phương ấn hành TPHCM 1992.

- Kinh Nhựt Tụng Nam Tông - Hệ phái Nguyên Thủy - Chùa Kỳ Viên ấn hành - TPHCM 1995.

- Chư Kinh Nhựt Tụng - Sa môn Thích Chân Lý - Chùa Ðức Hòa - Thành Hội Phật Giáo TPHCM 1996.

- Chư Kinh Nhựt Tụng - Tổ Ðình Vĩnh Nghiêm - Thành hội Phật giáo TPHCM 1989.

- Thiền Môn Nhựt Tụng - HT. Thích Minh Trực - Tổ đình Phật Bửu ấn hành TPHCM 1992.

- Nghi Thức Tụng Niệm Bằng Chữ Việt - Sa-môn Trí Hải - Chùa Bồ Ðề ấn hành - Sàigon 1969.

- Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày Bằng Chữ Việt - Sa môn Thích Thiệân Thanh - Thành hội Phật giáo TPHCM 1997.

- Nghi Thức Tụng Niệm Hệ Phái Khất Sĩ - Tịnh xá Trung Tâm ấn hành TPHCM 1992.

- Nghi Thức Tụng Niệm - Sa môn Thích Thiện Huê - Tịnh xá Niết Bàn Vũng Tàu ấn hành 1970.

- Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ - Sa môn Thích Thiện Huê - Chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1974.

- Học Phật Vấn Ðáp - Sa môn Thiện Nhơn - Bửu An Tự Sa Ðéc ấn hành 1951.

- Phật Học Sám Kệ - Thích Tâm Minh - Bản in lụa TPHCM 1995.

- Sử Phật Giáo Ðàng Trong - Nguyễn Hiền Ðức - NXB Thành phố HCM ấn hành 1995.

- Hà Tiên Quốc Âm Thập Vịnh - Mạc Thiên Tích Tủ sách tư liệu Giác Ðạo - Như Tâm 1980.

- Tập văn Phật giáo số 33 - Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN ấn hành TPHCM 1995.

- Bút Ký Diễn Nôm - Bản chữ Nôm - Hòa thượng Chánh Thành - tủ sách chùa Hội Phước Sa Ðéc 1940.

- Tập bản thảo đánh máy của Giác Ðạo Dương Kinh Thành - Tủ sách Giác Ðạo Như Tâm TPHCM 1990.

- Ðặc San Hoằng Pháp số 2 - Tổng vụ Hoằng pháp - Thư viện Phật học Xá Lợi - Sàigòn 1973.

- Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 17 Năm thứ 4 Phân viện Nghiên cứu Phật học Hà Nội xb 1995.

- Tạp chí Từ Quang số 242 Hội Phật học Nam Việt - Thư viện Chùa Xá Lợi Sàigòn 1970.

- Tập san Tự giác - Nam Việt Lục Hòa Tăng - tháng 4-1952. Thư Viện Khoa học xã hội TPHCM 1996

- Tạp chí Từ Bi Âm số 18 - Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học - Thư viện Xá Lợi TPHCM tàng bản 1934.

- Chánh Khắc Trung Khoa Du Già Tập Yếu - Cổ bản chữ Hán - Tủ sách Chiêu Ðề tàng bản - Xá Lợi Tự - TPHCM 1995 - Năm Ðồng Khánh 11 Mậu Tý.

 

THƯ MỤC THAM KHẢO

 

· Tạp chí Từ Quang, số 86, tháng 3-1959, Hội Phật học Nam Việt ấn hành, Sài Gòn, 1959.

· Bản văn thọ giới Thập thiện, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chùa Vạn Ðức, Thủ Ðức ấn hành, Sài Gòn, 1970.

· Bản văn Nôm sám Ngã niệm, Hòa Thượng Huệ Ðăng soạn, chùa Thiên Thai, Bà Rịa tàng bản (chép tay) khoảng 1930-1950.

· Bản chép tay Sám Phổ Ðà, chùa Nhất Nguyên Bửu Tự, Lái Thiêu năm Kỷ Dậu 1967, bà Nguyễn Thị Ní lưu giữ, tủ sách Giác Ðạo tàng bản.

· Ðặc san Hoằng Pháp số 3 năm 1973, số 6 năm 1974, Tổng vụ hoằng pháp, chùa Ấn Quang ấn hành.

· Bát Nhã Ngộ Ðạo quốc âm, Toàn Nhật thiền sư. Do Ðặng Quang Diệu thực hiện, Hiển Nam Ðường khắc bản in, triều Nguyễn, Khải Ðịnh năm thứ IV, tháng 9-1919.

· Học Phật vấn đáp, Thiền sư Thích Chơn Thường. Chùa Trường Quang, Mỹ Tho ấn hành, Châu Ðốc, 1951.

· Khoa chẩn tế cô hồn nghĩa, Bích Liên pháp sư soạn, Bình Ðịnh khắc in khoảng năm 1940. Chùa Viên Giác Tân Bình tàng bản.

· Phật hóa gia đình, Khánh Anh pháp sư soạn, nhà in Sao Mai ấn hành, Sài Gòn, 1951.

· Nghi thức tụng niệm hằng ngày toàn tiếng Việt, Sa môn Trí Hải soạn. Chùa Quán Sứ ấn hành, Hà Nội, 1968.

· Kinh Tam Bảo diễn nghĩa, Hòa Thượng Huệ Ðăng soạn, chùa Thiên Thai Bà Rịa ấn hành, năm 1949, Thành hội TP HCM tái bản, 1994.

· Mục Liên sám pháp, Phúc Tuệ soạn dịch, Thành hội Phật giáo TP. HCM ấn hành, 1995.

· Nghi thức tụng niệm đại toàn, Thích Nhất Hạnh, Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành, Pháp quốc, 1997.

· Pháp môn đáo bỉ ngạn, Huệ Nhựt Thiền sư soạn, Linh Bửu Tự, Cầu Hang ấn hành, Sài Gòn, 1948.

· Kinh nhật tụng, Thích Thiện Huê biên soạn, chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974.

· Lễ Phật nghi thức, Thích Minh Phát biên soạn, chùa Viên Giác ấn hành, TP HCM, 1992.

· Nghi thức tụng niệm, Sa môn Thích Thiện Huê, chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành, 1984.

· Phật tử tại gia tu hành thường thức, Hòa Thượng Tuệ Tạng soạn, chùa Vọng Cung thực hiện, nhà in Ðuốc Tuệ ấn bản, Hà Nội, 1958.

· Văn khố Từ Bi Âm, Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học, chùa Linh Sơn ấn hành, Sài Gòn, 1936.

· Khóa lễ Phật, Nghiêm Trước soạn, cảo bản tủ sách Chiêu Ðề, TP HCM, 1994.

· Pháp môn tu Tịnh Ðộ, Sa môn Thích Thiện Huê, Niết Bàn tịnh xá ấn hành, Vũng Tàu 1970.

· Nghi cúng cô hồn, Hòa Thượng Thành Lệ soạn, chùa Tiên Linh Bến Tre tàng bản, tủ sách Hòa Thượng Hiển Tu, Xá Lợi 1998.

· Thi tập kỷ niệm tuần chung thất, Ni trưởng Ðàm Tuệ soạn năm Quý Mão 1964, chùa Hòa Bình ấn hành, TP. HCM, 1997.

· Phật pháp giáo lý tập 5, Ni trưởng Như Thanh soạn, chùa Huê Lâm ấn hành, TP.HCM 1997.

· Kinh xưng tụng Tam Bảo, Ni trưởng Huỳnh Liên soạn, Tịnh xá Ngọc Phương ấn hành, TP.HCM 1987.            

 

 --- o0o ---

Mục Lục tuyển tập

TẬP I | TẬP II | TẬP III | TẬP IV | TẬP V

 

 --- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 4-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Tang cáo phó hòa thượng thích quảng bửu Mùa xuân đầu tiên tổng Lợi chùa học phật dâng hương thú vật có hiểu được phật pháp hay Tái cuu Ä Æ chùa vàng kinkakuji nổi tiếng ở nhật là ÄÆ đường đổi QuẠđi HoẠQuả hài phat duoc su Tầm Tờ Tam bien suc Thể Một cuộc cuoc dung lễ nhã Œ lội nơi người niem quà phat thanh trí viễn vi HoẠnguyệt nhung thien vien dep khu vuc mien nam Học Đừng bỏ qua bí đỏ trong chế độ ăn