Tổ Sư Thiền - Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ (sách)

 

x
 
 
 
cHòa Thượng Thích Duy Lực
DUY LỰC NGỮ LỤC
QUYỂN HẠ (TỪ NĂM 1992-1999)
Ban Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ chí Minh Thực Hiện 
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội P.L.2546 - D.L. 2002
MỤC LỤC

Lời nói đầu
Tiểu sử của Hòa thượng Thích Duy Lực

[01] Thiền thất 26/10/92–01/11/92 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Sau khi chết, tánh thấy ở đâu 
Phật với chúng sanh, ai chủ ai khách? 
Tham thoại đầu có nhất thiết phải dùng một câu không?
Tập khí nhiều, làm sao mới dứt được? 
Chuyến đi thăm Chùa Cao Mân, Trung Quốc 04/08/1992 
Thường tự thấy lỗi mình, chớ nên thấy lỗi người 
Con người sau khi chết có linh hồn không? 
Cõi trời nhập định sao không được giải thoát? 
Mới tập tham, hay ngủ gục, phải làm saỏ 
Vua Khang Hy bị đánh hương bảng 
Hành giả tham thiền phải tu làm sao để thấu tam quan? 
Bốn điều kiện khẩn, thiết, miên mật, dung hoát của Bác Sơn 
Giải ngộ và chứng ngộ 
Thuyết tự nhiên và cái “Sẵn có” của Đức Phật giống nhau không 
Cách nhìn thoại đầu của ngài Nguyệt Khê 
Còn nhục thân chưa hẵn là đắc đạo 
Tin tự tâm 100%, sao con tin không nỗỉ 
Bản thể tự tánh sau khi chết thế nào ? 
Linh tri tịch chiếu 
Thiền sư Nam Tuyền chém mèo, có tội không? 
Vừa tham thiền vừa trì chú, được không? 
Tại sao Tổ Triệu Châu niệm Phật một tiếng, súc miệng ba ngàỷ 
Bốn bè nguy hiểm, người tham thiền làm sao thấu quả 
Nghi tình phát khởi, cùng lý pháp thân tương ưng 
Thế nào làm cho thân Phật chảy máủ 
Làm sao phân biệt tà chánh? 
Nhìn thoại đầu như mèo rình bắt chuột 

[02] 29/11/92–05/12/92 tại Chùa Từ Ân, Quận 1
Dâm tánh là nhân của tịnh tánh 
Tại sao ăn chay có thể dùng trứng gà? 
Kiến tánh triệt để rồi các tội đều tiêủ 
Có sở biết. chẳng phải nghi tình 
Trước kia tạo ác, nay đi tu có hết tội không? 
Sự tu của Hòa thượng Thích Hoằng Tu ở chùa Dũng Tuyền 
Mạng căn chưa dứt 
Thường Bất Khinh Bồ tát lễ lạy mọi người, mọi người có tổn phước không? 
Chơn không, diệu hữu là cái gì? 
Các pháp có cao thấp không? 
Người tham thiền đến lúc lâm chung, nghi lễ thế nàỏ 
Phương tiện chẳng trí huệ thì bị phương tiện trói buộc 
Phiền não từ đâu rả 
Kinh Duy Ma Cật phá chấp của bậc Bồ tát, A La Hán 

[03] 28/03/93–03/04/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Cách khởi nghi tình: Khán thoại đầu, chẳng phải tham câu thoại 
Kinh Nikaya thuộc Tiểu thừa, chẳng phải Đại thừạ 
Khoa học đem lại tai họa cho loài người 
Nghiệp chướng: Con đường gai gốc cức sình 
Công đức và phước đức 
Thiền tông ngày nay như sợi tóc treo ngàn cân 
Làm sao biết được sự tu tập đến giai đoạn thành công? 
Tham thiền dùng tâm hay dùng bộ não để tham? 
Tánh giới và giá giới 
Câu chuyện Huỳnh Đình Kiên 
Tây Phương Tịnh độ, Dược Sư Tịnh độ, Đâu Suất Tịnh đô. 
Tại sao Duy Ma Cật nói tham sân si là giải thoát? 
Ngoài nghi tình ra, tất cả đều không biết 
Bồ đề chẳng cấu tịnh 
Thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp 

[04] 27/04/93–03/05/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Thế nào là tủ 
Nhất niệm vô minh và vô thỉ vô minh 
Có thể niệm một câu thoại lần một hạt chuỗi ? 
Tu sĩ không tin tự tâm, không tin Phật là Nhất-xiển-đề 
Tụng kinh, bái sám chẳng phải việc cần của Tu sĩ 
Thoại đầu đề không khởi 
Tham thiền có phải vọng tưởng không? 
Thế nào “Thế giới rộng một trượng thì gương xưa rộng một trượng? 
Bát nhã vô tri 
Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch 
Phát chơn nghi 
Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức tâm tức Phật 
Bổn lai vốn chẳng vô nhất vật 
Bắt đầu tham thiền là nhập Hạ, đến khi kiến tánh mới giải Hạ. 
Các Phật sự cứ làm, chỉ đừng quên tham thoại đầu 
Kiến tánh rồi đi về đâủ 
Sao người kiến tánh chỉ gọi là Tổ, không gọi là Phật? 
Tham thiền có cần tụng giới không? 
Tội Ba La Di bằng tội tử hình của thế gian 
Tánh giới và giá giới: Tội nhân quả chẳng thể sám hối diệt tội 
Thiền tông tại sao chú trọng chuyển ngữ? 
Ngôi học còn dính bụi 
Tịnh khẩu có lợi ích gì? 
Giới luật: Người chưa thọ giới không được cử tội người phạm giới Ba-la-di 
Tự tánh tùy dụng lập danh 
Sự dụng của chư Phật với chúng sanh chẳng khác 
Dùng hương bảng đánh người có tội không? 

[05] 20/10/93–26/10/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Ngồi tham thiền nhắm mắt hay mở mắt? 
Tham thiền có tâm đợi ngộ, được không? 
Làm thế nào tránh tẩu hỏa nhập mả 
Chưa ăn chay trường tham thiền được không? 
Tham Tổ sư thiền có thể ngồi thiền 2-3 giờ ? Có lỗi gì không? 
Nếu chỉ tu một pháp môn, làm sao giáo hóa chúng sanh? 
Nhất Phật thừa bao gồm tất cả pháp 
Dụng của tự tánh, tùy nghi thuyết pháp, chẳng phải do học 
Tham thiền đủ thứ cảnh giới đều do vọng tưởng 
Thế nào “Một hớp nuốt hết nước Tây giang?” 
Thế nào là thiền bệnh? 
Tổ Huỳnh Bá và Tướng quốc Bùi Hưu 
Địa ngục ở đâủ 
Vô thượng sư chỉ có chư Phật 
Niệm sau không cướp đoạt niệm trước 
Thời gian một đại kiếp 

[06] 19/11/93–25/11/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Thế nào là thoại đầủ Hỏi và nhìn song song 
Quyết định đời này phải thấy Phật tánh? 
Tham khảo kinh sách chỉ để tăng trưởng lòng tin 
Nếu còn kiến giải thì chưa kiến tánh 
Giáo lý của Phật giáo không thừa nhận linh hồn 
Công đức tùy hỷ 
Tổ sư kiến tánh vẫn đói ăn mệt nghĩ, đâu khác người thường? 
Sau khi Phật nhập Niết bàn bao lâu thì kinh điển được kết tập? 
Sức kỳ diệu của tâm 
Cái biết bộ não không biết được cái biết của Phật tánh 
Trí tri cách vật 
Tự tánh không có đạo lực, nghiệp lực 
Làm sao thoát khỏi nghiệp nhân quả đã tạỏ 
Vô tâm lấy gì để biết? 
Bốn bệnh tác, chỉ, nhậm, diệt 
Hôn trầm và tán loạn 
Địa ngục ở cảnh giới nàỏ 
Nhất xiển đề có thể thành Phật không? 
Ngủ là tham dục 
Người nữ không nên xuất gia 
Lúc kiến tánh, nếu không gặp thiện tri thức ấn chứng, phải làm saỏ 
Người kiến tánh có thể tự biết mình kiến tánh triệt để không? 
Công phu sau khi phá sơ quan, trung quan như thế nàỏ 
Nước trong lặng chẳng thể dụ cho bản thể Phật tánh 
Tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ 

[07] Khai thị tại Thủ Đức
Trung quan còn giữ cảnh giới ngộ chưa tan rã 
Thế nào sanh tử tự dỏ 
Thiền luận của ông Suzuki là giải thích công án 

[08] 18/12/93–24/12/93 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Chưa chứng nói chứng là đại vọng ngữ 
Hạt châu của Long nữ từ đâu có? 
Tại sao các chùa thờ Tổ Đạt Ma ? 
Phật tánh bất sanh bất diệt, tại sao có đời mạt pháp? 
Nếu có “Cho là”là pháp sanh diệt của bộ não 
Bố thí có thể giúp cho bớt nghiệp không? 
Năm đầu sơ tham, năm sau lão tham, năm thứ ba chẳng tham 
Câu chuyện gia đình Bành Long Uẩn 
Diệu trạm tổng trì bất động tôn 
Đem thử thâm tâm phụng trần sát 
Do giác minh thành lỗi lầm 
Nghĩa rốt ráo cần phải ngộ 
Hữu tâm thì thánh chúng sanh, ly tâm tức thành chư Phật 
Làm sao phá ngã chấp? 
Thế nào thiện nhân chiêu ác quả? 
Con ve không biết đến bốn mùa 
Tuổi già sức yếu, tham thiền chưa kiến tánh, chết đi về đâủ 
Sự kiến tánh của ngài Nguyệt khê 
Làm thế nào bỏ được tâm chấp thật?Con rùa giếng và rùa biển 
Giới luật: Sự khác biệt giữa giới Thanh văn và giới Bồ tát? 
Ba cấp trì giới 
Bổn phận của giám sát viên thiền đường 
Tại sao cổ nhân lại quở hai chữ Bồ đề là thằng chết? 
Tại sao Tăng độ ni chúng lại có lỗỉ 
Vô phương sở, vô năng sở, vô đắc thất, vô tướng mạo 
Phật giáo Tiểu thừa không cho nữ giới thọ Tỳ-kheo 
Thế nào cùng đạo tương ưng, cùng tình tương ưng? 
Lúc không có Sư phụ, chúng con nương ai để tủ 
Sa-di chê Tỳ-kheo tụng kinh như chó sủa, đọa thân chó năm trăm kiếp 
Nhân quả rõ ràng 
Tương đối chẳng thể dụ cho tuyệt đối 
Canh tác khó tránh sát sanh 
Đại thừa Khởi Tín Luận là tác phẩm của ngoại đạo, chẳng phải của Mã Minh 
Ngũ nhãn 
Đã không chứng đắc, đâu cần thọ ký? 
Phật tử thọ giới Bồ tát, khi phạm giới cần sám hối với aỉ 
Câu Phật hiệu có diệt được tội sát sanh không ? 

[09] 14/07/94–20/07/94 tại Chùa Từ Ân , Quận 11
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 
Chọn ngày xuất gia ? 
Tâm vốn trong sạch, làm sao ham dính bụỉ 
Phiền não từ đâu đến? 
Phát Bồ đề tâm 
Tham thiền không biết đến đúng sai 
Tà đến phiền não đến, chánh đến phiền não trừ 
Thế nào là Vô môn quan? 
Vô ký không 
Phật pháp tức thế gian pháp 
Bát phong thổi chẳng động 
Tông Thiên Thai : Tam chỉ tam quán 
Tự tâm hiện lượng 
Tất cả do tâm tạo 
Giới Bồ tát cấm nuôi mèo 
Chơn ngôn biến thực 
Nhân quả và nghiệp lực 
Vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh 
Hữu tình vô tình đồng viên chủng trí 
Vấn đề trì ngọ 
Thế nào làm cho thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, giết A xà lể 
Vấn đề tu phước, tu huệ 
Công phu cực lạ, cực quên, và phi phàm phi thánh 
Vừa tham thiền vừa xem kinh, được không? 
Tại sao ở nơi vô thỉ vô minh lại sanh nhất niệm vô minh? 
Tập khí từ đâu rả 
Người tham thiền có được chư thiên hộ trì không? 
Thiền Luận của Suzuki Nhật Bản 
Công đức hồi hướng, phóng sanh 

[10] 12/08/94–18/08/94 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Phật tánh là sanh hay chẳng sanh? 
Thiền thất là trường thi 
Tánh không 
Tự tánh chơn không, phiền não từ đâu tớỉ 
Không tu Tổ sư Thiền, tạo tội địa ngục? 
Lập đạo tràng không cho người tu chánh pháp, là tội địa ngục
Đức Phật bốn thứ đáp 
Bát thức tâm vương 
Nhân sinh quan và vũ trụ quan 
Đã thọ Bồ tát giới, làm sao giữ được giới dâm? 
Người tham câu “Niệm Phật là aỉ” không khởi được nghi tình 
Hữu tình vô tình đều do diệu tâm biến hiện 
Thế nào là Hòa thượng Duy Lực? 
Các bậc cổ đức ngộ đạo rồi nương vào cái gì để an thân lập hạnh? 
Hư không làm sao bị chướng? 
Kinh Viên Giác: Dùng ngôn ngữ chẳng thể nhập tri kiến Phật 
Tri huyển tức ly, ly huyển tức giác 
Thế nào vi thuận tương tranh, thị vi tâm bệnh? 
Chẳng có Phật Niết bàn, chẳng có Niết bàn Phật 
Thế nào chuyển thức thành trí? 
Ăn chay đủ dinh dưỡng không? 
Quá trình xuất gia của Pháp sư Đàm Hư 
Ngũ phần hương 
Chớ nói vô niệm tức là đạo, vô niệm còn cách núi muôn trùng 
Vô sư trí 
Tu phước và tu huệ 

[11] 11/09/94–17/09/94 tại Chùa Từ Ân , Quận 11
Ngũ giới của cư sĩ tại gia 
Khi nào mới có thể thọ Giới Bồ tát tại giả 
Lúc ngủ có nghi tình 
Nhân duyên kiếp trước giữa Đức Phật và Kiều Trần Như 
Tác, chỉ, nhậm, diệt 
Sư phụ kiến tánh chưả 
Thế nào là pháp, pháp giớỉ 
Trừ tập khí là trừ cái gì? 
Bổn lai vô nhất vật, làm sao có chơn tâm? 
Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 
Thế nào viên giác diệu tâm? 
Động lực của vũ trụ 
Tánh thấy khắp không gian thời gian 
Vấn đề ăn chay, sát sanh và nhân quả 
Tỷ phú Trung Quốc độ bà mẹ ăn chay 
Đã qui y nơi khác, có thể qui y thêm một lần? 
Cảnh giới lúc lâm chung 
Thế nào là chuyển ngữ? 

[12] 10/10/94-16/10/94 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Làm thế nào nhìn vào chỗ hầm sâu đen tốỉ 
Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục 
Ăn cơm mặc áo là tủ 
Tu sĩ nuôi dưỡng cha mẹ, nhân quả thế nàỏ 
Tham câu “Niệm Phật là aỉ” không có nghi tình 
Tại sao Phật giáo nguyên thủy ăn mặn? 
Tam thân 
Thế nào là nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáỏ 
Diệt tận định 
Từ mở mắt chiêm bao thức tỉnh rồi, có trở lại chiêm bao không?
Sau khi kiến tánh mọi việc vẫn y như cũ 
Thế nào bất trụ hữu vi, bất tận vô vỉ 
Công đức tùy hỷ 
Súc sinh nghiệp báo chẳng biết tu hành 
Sao gọi Giới tự động? 
Nhập định chẳng phải giải thoát 
Giới Bồ tát tại gia: 6 điều trọng, 28 điều khinh 
Định huệ với nghi tình là đồng hay khác? 
Vô tham là chơn tham 
Vọng chơn là hai vọng 

[13] 06/01/95–12/01/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Sa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na 
Máy đo hoạt động của bộ não 
Nhân quả ai làm nấy chịu 
Lý do hoằng pháp của Sư phụ 
Thiền sư Thần Tán sau khi kiến tánh, trở về độ cho thầy 
Nhìn chỗ đen tối 
Phá chấp về cái biết 
Người kiến tánh có phải là thánh nhân? 
Cách tu Tịnh độ 
Thuần tưởng thì lên, thuần tình thì đọả 
Đọc thần chú đè nén vọng tưởng 
Kiếp trước của Ngũ Tổ 
Tại sao Tổ Đạt Ma chỉ quảy một chiếc giàỷ 
Khai, giá, trì, phạm trong luật tứ phần 
Tỳ-kheo có thể hiếp đáp tỳ-kheo-nỉ 
Tham sân si là giải thoát 
Tán tâm – Đa tâm – Thiểu tâm – nhất tâm – vô tâm – liễu tâm 
Ngũ ấm ma 
Hành ấm biến hóa chẳng dừng 
Buôn bán Như Lai 
Câu chuyện nhân quả của hai ông bà ăn xin hồi thời Phật 
Tham thiền là dùng ý thức 
Hòa thượng Hư Vân và ông tăng sửa đường 

[14] 15/02/95–21/02/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Tại sao nhà khoa học phải dùng ngũ giác quan? 
Vật lý sinh mạng công trình học & Triết lý sinh mạng công trình học 
Không gian bốn chiều và làn sóng ánh sáng 
Tốc độ siêu ánh sáng 
Quả cầu thời gian 
Vũ trụ khoa học toàn diện quán 
Cách thức đi khất thực 
Có thể dùng quán tưởng để sửa lại nhân quả? 
Mật mã tin tức của sinh mạng 
Người chẳng biết tông chỉ Tịnh độ, chẳng biết thiền mà phỉ báng pháp thiền 
Thuyết tái sinh 
Thái hậu và hạt châu 
Những kinh điển của Phật có phải chơn lý không? 
Vua Trần Nhân Tông va Tuệ Trung Thượng sĩ là người kiến tánh 
Sự tích Kim Bích Phong 
Phật tánh hiện tiền, mọi thứ y như cũ 
Tâm như họa sĩ khéo, hay vẽ các hình tượng 
Mạng căn đứt tức trở về không? 
Dùng sức tâm để ảnh hưởng người thân 

[15] 06/03/95–12/03/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Lúc buồn ngủ đừng ráng tham thiền 
Cuộc sống của dân tộc Cogi theo tinh thần giới luật nhà Phật 
Làm sao phát khởi nghi tình? 
Người kiến tánh có thể nhìn thấy hào quang? 
Thế nào là bổn tham? 
Kẻ vác bảng 
Chưa kiến tánh như mất mẹ cha 
Khi nào nhìn được thoại đầu thì khỏi cần hỏi câu thoại cũng được 
Hình thể và cơ nhân 
Làm sao chứng minh sự tồn tại của tâm linh? 
Câu chuyện ngài Hư Vân nhập định ở núi Chung Nam 
Tâm thanh tịnh là vô thỉ vô minh 
Sao chư Phật chư Tổ chỉ truyền tâm ấn cho một ngườỉ 
Tham thiền và Niệm Phật tu lẫn lộn 
Không biết tức là quên? 
Do ghi nhớ nên công phu bị chướng ngại 
Nhất niệm vô minh & vô thỉ vô minh 
Các hạnh vô thường, là pháp sanh diệt 
Chùa Cao Mân kiết hạ, mỗi ngày chỉ ngủ bốn giờ đồng hồ 
Pháp thiền vô trụ, pháp thiền vô sanh 
Năm thứ chủng tánh 
Sao khi ngộ, làm sao bảo nhiệm? 
Thường ứng chư căn dụng 
Thiền sư Liễu Quán 
Qui củ tòng lâm: Một ngày không làm, một ngày không ăn 
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật 
Tiểu tử tiểu hoạt, đại tử đại hoạt 
Niệm Phật thành phiến, có thể tham câu ”Niệm Phật là aỉ” 
Làm sao hóa giải oán thù? 

[16] 05/04/95–11/04/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Trì ngọ & bát quan trai 
Thế nào “Nhìn vào chỗ tối tăm mịt mù”? 
Phá chấp “Tự tánh khắp trời khắp đất” 
Năm thứ chủng tánh 
62 kiến chấp 
Làm sao chuyển câu niệm Phật thành tham thiền? 
Tẩu hỏa nhập ma 
Đàm Không Đình 
Phá chấp Phi tưởng phi phi tưởng định 
Sự học với sự tu đi song song 
Phân biệt giữa định và hôn trầm 
Trình công phu 
Người khảo công phu có phải người kiến tánh? 
Tại sao Đức Phật đã thành Phật còn bị quả báỏ 
Bồ tát thị hiện thân con heo 
A-đà-la thức 
Châu Kim Cang 
Hễ tin nhân quả, không cần lo cho tương lai 
Chơn tu & duyên tu 

[17] 15/05/95–21/05/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Thế nào chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác? 
Cảnh giới thập thiện 
Xin xuất gia chuyên tu 
Niệm Phật tam muội 
Quên là điều tốt? 
Thế nào chơn tâm và vọng tâm? 
Nhân chi sơ, tánh bổn thiện 
Văn tự, suy nghĩ, lời nói, ba là một 
Thực tế chẳng thể thí dụ 
Khi có người thân lâm chung, bên Tổ sư thiền phải làm saỏ 
Y báo, chánh báo 
Đến chơn tham như thế nàỏ 
Nhịn ăn chẳng phải Phật pháp 
Tâm linh là chủ sinh mạng 
Thế nào trái ngược hiện nghiệp? 
Ngồi kiết già 
Sát sanh theo luật nhân quả 
Tu ở trong chúng khiến tâm lực mạnh 
Ngộ rồi đồng như chưa ngộ 

[18] 03/06/95–09/06/95 tại Chùa Từ Ân, Quận 11
Lượm của đánh rơi, có tội không? 
Bát nhã Tâm Kinh 
Cư sĩ tại gia có được làm lễ qui y, truyền tam qui ngũ giới không?
Tam tạng mười hai phần giáo 
Tứ liệu giản 
Nhục thân & Pháp thân 
Tu sĩ tùy thuận tình cảm thế gian, tạo tội địa ngục 
Giới luật là hàng rào ngăn chặn 
Sao Ma Đăng Già nhiếp được A Nan? 
Thế nào công phu ít phí sức? 
Ngay sao khi thọ giới Sa di, có thể thọ luôn giới Bồ Tát? 
Cư sĩ có thể thọ giới Bồ tát xuất gia không? 
Thế nào “Thân y nghĩa lập, độ y thể luận”? 
Ở Tòng lâm, mọi người đều làm chủ 
Làm ruộng xịt thuốc, nhân quả thế nàỏ 
Tu sĩ lãnh con nuôi, nhân quả thế nàỏ 
Suy nghĩ cái chẳng thể suy nghĩ 
Người biết “Thật tướng vô tướng” đó là aỉ 

[19] 27/01/96–02/02/96 tại Trường Cơ Bản Phật Học Đại Tòng Lâm
Sổ tức quán – Ngũ đình tâm quán 
Tất cả cảnh giới đều là hư vọng 
Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, Huệ Năng một lỹ lưỡng 
Dục trừ phiền não trùng tăng bệnh 
Hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả 
Vốn không trói buộc, đâu cần giải thoát? 
Đâu là hạt minh châu của Sư phụ? 
Cái độc đáo của Tổ sư thiền là gì? 
Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác & Đối cảnh tâm cứ khở 
Chánh niệm & Chánh định 
Tham đến thoại đầu, tức nhất tâm bất loạn? 
Thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp 
Người chẳng chơn tu, chỉ bắt chước lời Tổ, làm sao đối trị? 
Xuất gia chưa thể quên ơn nghĩa cha mẹ 
Luật sư Hoằng Nhất chỉ giữ đủ ngũ giới của cư sĩ 
Trong lục đạo chỉ có cõi người biết tu thành Phật 
Người tiểu căn tiểu khí có thể tham Tổ sư Thiền không? 
Thị pháp trụ pháp vị, tức vô sở trụ 
Tất cả vật chất đều tồn tại vĩnh viễn, chưa bao giờ mất 
Phật Thích Ca đã thành Phật bao nhiêu kiếp? 
Tịnh độ 
Thiện ác chẳng thể bù trừ 

[20] 24/05/96–30/05/96 tại Trường Cơ Bản Phật Học Đại Tòng Lâm
Lục nhập vốn vô sanh 
Chư Tổ buông xã cái gì? 
Pháp sư Đạo An sáng lập hai thời khóa tụng 
Hoàng Bá lạy Phật, Lâm Tế chẳng lạy Phật cũng chẳng lạy Tổ 
Đại ngộ là ngộ cái gì? 
Phật với pháp, cái nào có trước? 
Lễ cử hỏa bên Thiền tông 
Chủng tử hiện hành 
Bạch tịnh thức 
Thường trụ Tam Bảo 
Vạn pháp duy tâm, tự tâm tự cứu 
Đem sự cúng dường của mười phương cúng dường mẹ, phải trả nợ thí chu? 
Sự truyền giới ở Trung Quốc 
Khai thị học tăng: Học phật phải hiểu căn bản của Phật pháp 
Đoạn hiện tại, vi lai hữu lậu 
Niết bàn vô danh 
Tín, giải, hành, chứng 
Đại nhân bất nhân 
Tỳ-kheo-ni đã chứng quả không đãnh lễ Tỳ-kheỏ 

[21] 25/05/97–28/05/97 tại Chùa Pháp Thành, Quận 6
Tánh ướt của nước dụ cho Chơn nhử 
Làm thế nào lìa tứ cú? 
Công phu phí sức chẳng lâu bèn 
Thế nào gọi là truyền đăng? 
Làm sao phát khởi nghi tình không gián đoạn? 
Bạch tịnh thức là thức thứ chín? 
Tại sao vô minh thật tánh tức Phật tánh? 
Vài nét tu hành của Luật sư Hoằng Nhất 
Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách 
Vạn pháp tề quán, qui phục tự nhiên 
Sư phụ đã chọn người kế thừa chưả 
Vô vi mà vô sở bất vi 
Bốn thứ đáp 
Bát nhã vô tri 
Thế nào nghĩa Lục căn khó thâu
Lục mở nhất tiêu 
Trạm nhập hợp trạm 
Vô dục vô y 

[22] 16/05/97–20/05/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc
Là cái gì? 
Làm sao xả giớỉ 
Sự truyền thừa của Tổ sư thiền 
Thế nào là tự tứ? 
Muốn trốn nhà đi tu, được không? 
Phản văn văn tự tánh 
A Nan và Ma Đăng Già 
Xá lợi và nhục thân 
Làm sao ngủ vẫn tham thiền được? 
Phật mẫu là aỉ 
Ngộ pháp vô sanh thấy sát na 
Quá trình tu tiến công phu của Sư phụ như thế nàỏ 
Thế nào hàng phụ tâm, an trụ tâm? 
Thế nào là chánh pháp nhãn tạng? 
Công phu: Tham lâu thành niệm? 
Làm sao biết là tiểu ngộ hay đại ngộ? 

[23] 14/06/97–20/06/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc 
Thế nào là hỏa tam muộỉ 
Lời tác bạch của Thầy Trụ trì Chùa Tam Bảo 
Chết rồi, thiêu xong, Phật tánh ở đâủ 
Chư Tổ để lại ngữ lục, Sư phụ để lại cái gì? 
Kiến tánh rồi mới biết chẳng có Phật để thành 
Tìm hiểu thoại đầu là sai 
Thế nào là người trí, người ngủ 
Thế nào là phương tiện? 
Phân biệt tất cả pháp, nơi đệ nhất nghĩa chẳng động 
Tập khí vi tế 
Vô minh là chỗ đắc đạo của chư Phật 

[24] 14/07/97–20/07/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc
Thế nào là cội nguồn chơn thật của tự tánh? 
Tại sao chẳng cho đem tâm đợi ngộ? 
Hoạt cú & Chuyển ngữ 
Tôn giáo khác học Tổ sư Thiền, có bỏ đạo bội sư không? 
Tác ý & tạo tác 
Làm sao dứt trừ tìm hiểu biết, suy nghĩ biết, ghi nhớ biết? 
Bắc-câu-lô-châu không biết Phật pháp 
Nghe lời khai thị nhưng chưa bằng lòng 
Nói “nhìn” mà không mục tiêu thì nhìn chỗ nàỏ 
Lai Quả Thiền sư không cho buông ý niệm? 
Tham thiền phạm qui củ, bị đuổi thì saỏ 
Công phu miên mật 

[25] 14/08/97–20/08/97 tại Chùa Tam Bảo, Sa Đéc
Làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồỉ 
Tham thiền học đạo lầm dụng tâm 
Hữu học & vô học 
Chú thích bài “Hư Không vô sở hữu mà dung nạp tất cả vật” 

[26] 19/03/99–25/03/99 tại Chùa Hưng Phước, Quận 3
Giới thiệu tác phẩm “Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21” 
Nguồn gốc của Phật pháp 
Khí công & Tham thiền 
Trung Quán Luận: Phẩm phá Hành 
Tập trung tinh thần tham thiền là sai lầm 
Nhìn chổ sơn cùng thủy tận 
Tại sao phải vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ? 
Công phu không nghĩ gì hết, có phải nghi tình không? 
Có thể đổi câu thoại để tham? 
Có phải Ngài Ca Diếp ở núi Kê Túc chờ Phật Di Lặc ra đờỉ 
Sám hối có thể diệt tội không? 
Cúng sao có phải chánh pháp không? 
Minh tâm kiến tánh, lấy gì để minh? 
Tại sao Bồ tát Quán Thế Âm không nhận xâu chuổi cúng dường? Hòa thượng Cửu Chỉ và thị giả 
Phôi thai khoa học hợp nhân quả không? 
Lúc chưa tạo thiên lập địa, mọi người ở đâủ 
Phật tánh siêu việt logic 
Nghi sự là gì? 
Tự tánh vốn sẵn có, tại sao bộ não xen vàỏ 
Thiền đường Trung Quốc chẳng thờ gì cả 
Tham thiền chẳng vì việc sanh tử, dễ sanh tâm thối chuyển 
Ngũ pháp 
Nhận thức thần 

[27] 15/05/99–21/05/99 tại Chùa Hưng Phước, Quận 3
Tâm viên ý mã 
Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng 
Chuyển bát thức thành tứ trí 
Người tham thiền có vượt qua 50 thứ ma ngũ ấm không? 
Dòng phái của Hòa thượng Hư Vân 
Tam pháp ấn 
Làm sao khiến công phu miên mật? 
Thiền là gì? 
Duy tuệ thị nghiệp 

[28] 1995–1999 Khai thị tại Mỹ Quốc 
Do đời sống vật chất khiến sự tu lui sụt? 
Sức tâm xoay chuyển 
Thể xác là xe chở sinh mạng 
Lý do Sư phụ xuất giả 
Chưa chứng ngộ làm sao giải đáp? 
Vài nét về Pháp sư Nguyệt Khê 
Phật Thích Ca chẳng kiến lập chơn lý 
Phật tánh làm chủ 
Thế nào là tâm bình thường? 
Tại sao Ngũ Tổ truyền y bát cho Lục Tổ? 
Thế nào là đạỏ 
Trà Triệu Châu 
Thoại đầu dù muôn ngàn, chỉ một cái “không biết” 
Người kiến tánh còn sanh tử không? 
Có thể gấp rút đề câu thoại đầu để thúc đẩy nghi tình? 
Thế nào là Phật giáo, Phật pháp, Phật học? 
Tại sao Phật nói nhiềi kinh? 
Ngũ thời bát giáo là gì? 
Phiền não là gì? 
Thuyết pháp đại khai viên giải 
Đốn, tiệm, biệt, viên 
Phật giáo Tiểu thừa không nhìn nhận Đại thừa 
Pháp tu của Trung Thừa 
Kinh nói 84000 pháp môn, sao Sư phụ chỉ dạy một pháp môn 
Thiên Thai Giáo Quán Tông 
Công án Hòa thượng Thủy Lão gặp Mã Tổ, cô Trịnh mười ba 
Bảy ngàn Tổ ngộ đạo, ai ấn chứng? 
Câu chuyện tu hành của Thiền sư Diệu Cao 
Giải thích Trung Phong Pháp ngữ 
Sự sai biệt giữa Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa 
Thiền tông không tin kinh điển? 
Ngài Nam Tuyền chém mèo có phải lậu tận không? 
Xã hội thời nay khó tu Tổ sư thiền? 
Bỏ nhiễm duyên lấy tịnh duyên 
Thần thức đi đầu thai là thế nàỏ 
Sự khai ngộ của Ngài Đại Huệ 
Tại sao học Phật pháp có thể thành ngoại đạỏ 
Bổn lai vô nhất vật, lấy cái gì lìa cái gì? 
Có phải tùy theo xá lợi có thể đánh giá sự tu của người đó? 
Thế nào hành đúng theo chánh pháp? 
Ta nghe như vậy 
Hễ khởi niệm là lọt vào tương đốỉ 
Cách giải thích” Sắc không bất dị” 
Câu chuyện Thiền sư Văn Ích phái Pháp Nhãn Tông đi tham học 
Tại sao phải đọc cuốn 50 thứ ma ngũ ấm? 
Thế nào giải ngộ và chứng ngộ? 
Làm thế nào chấm dứt cái biết? 
 

c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

thật ra lý thuyết về luân hồi tái sanh lý thái tổ với phật giáo dia Ăn chuối để giảm cân TT Huế Lễ húy nhật Tổ khai sơn chùa Để trái cây là thực phẩm vàng tuổi thơ của tôi và giấc mơ mùa phật TT Huế Húy nhật Tổ khai sơn chùa Từ Có một ngày Chủ nhật Đủ trạng dan giup nguoi chùa Đà quận lợi bát tịnh một nguồn lực của dân tộc Nghệ sĩ kể chuyện ăn chay thị xin hay like va share co tam Tẩy Quảng Trị Lễ giỗ tổ khai sơn tổ i bo tat ai thay cung vui chan la i vê ơi gio heo may Điều trị ADHD Thuốc không phải giải tai sao phat tu phai den chua tung kinh y nghia phat dan Bún riêu chay cho cả nhà hoạt Quan hệ giữa nhà nước và công dân theo cách dùng co e obermiller tt tu 1992 Tác động của gene và béo phì đến Nhà niệm Phật Nguyen nguyên nền Nghiên 31 dao tin 580 651 t l Ăn trụ bên