Tổ Sư Thiền - Khai Thị Cuối Cùng Tại Hoa Kỳ

 


 
.
Hoà Thượng DUY LỰC Khai thị
CUỐI CÙNG TẠI HOA KỲ
TT. Thích Đồng Thường Biên Tập Thành Văn Tự
Mục Lục
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Mục lục
Trang 1
- Khai thị tham Tổ Sư thiền
- Thế nào là vạn pháp quy tâm
- Trách nhiệm và vô trách nhiệm
- Tham thiền không đọc kinh  phải không
- Tại sao Phật nói nhiều kinh
- Tại sao các thừa lại có cao thấp
- Châu Lợi Bàn Đặc Ca tu Sổ Tức quán
- Chánh biến tri và vô sư trí là như thế nào
- Cần phải nhớ hay không
- Giác và tri như thế nào
- Có người hỏi Hòa Thượng Hư Vân
- Làm sao tin một pháp môn để tu
- Tự lực và tha lực của Ngài Hư Vân
- Quán chúng sanh như nhà ảo thuật
- Kiết tập có phân ra kinh không
- Cúng dường Phật không bằng tu tứ cú kệ
- Tâm không định làm sao tham thiền được
- Tận cùng cái biết sẽ đến chỗ không biết
- Đã Giác sao chia kiến, văn, giác, tri
- Có phải Tam Ma Địa là đại định không
- Ngũ thời, bát giáo là gì
- Thế nào là không tịch
- Không tịch thì ai còn có phiền não
- Chẳng lấy bất liễu nghĩa của Như Lai 
- Khuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà
- Thế nào ấn chứng chơn tam muội
- Nhập định không thấy mình định
- Khác biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa
- Tiểu thừa chưa dứt nhất niệm vô minh
- Tối Thượng thừa gồm tất cả thiền
Trang 2
- Thoại đầu của Ngài Lâm Tế đúng không
- Có Tối Thượng Thừa thiền nào khác
- Trung thừa dùng kinh nào để tu
- Không bắt đầu, không cuối cùng. 
- Pháp giả huyễn, nên chẳng cấp bậc
- 4 bài kệ chữ TRI của Ngài Vĩnh Gia
- Nam Tuyền ngữ lục
- Có câu thoại đầu thấy mình còn tỉnh
- Tham câu thoại đầu là khởi nghi tình
- Đi kinh hành tham thiền như thế nào
Trang 3
- Sao Thầy chỉ dạy 1 pháp môn
- Tối Thượng thừa thích hợp xã hội nào
- Thầy nói ngộ hay đệ tử nói ngộ
- Kiến tánh không ấn chứng thì biết không
- Thưa Thầy, Tôi nghĩ như thế này
- Thế nào là vô tu vô chứng
- Bậc Thánh, phàm phu phải hai chăng
- Thế nào là tháo đinh gỡ chốt
- Thắc mắc khác, muốn tìm hiểu
- Trung ấm chết 7 lần giống nhau không
- Con cháu hướng về Phật vì người chết
- Tịnh Độ cầu Tây Phương, Tổ Sư thiền
- Tu đến đâu giải ngộ rồi kiến tánh
- Dẫn thần thức đi đầu thai đến chỗ tốt
- Thế nào là lìa ý thức
- Làm sao đến chỗ vô niệm
- Khai thị đoạn văn của Ngài Trung Phong
- Tại sao Phật nhập Niết Bàn sớm
- Thế nào là du hý thần thong
- Xưa chứng quả nhiều, nay ít chứng quả
Trang 4
- Tìm hiểu, vậy có thể chứng ngộ không
- Tu chặt chẽ để kiến tánh phải không
- Thế nào là thể, tướng, dụng
- Thế nào là giữ giới
- Nói tội bạn, có để ý người khác không
- Nếu không ngộ thì chặt đầu lão Tăng
- Thế nào là Mật tông
- Tội từ khởi lấy tâm sám
- Sự đi khất thực của các thừa
-  Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa
- Phân biệt khai ngộ và liễu ngộ
- Huệ Năng nghe kinh Kim Cang khai ngộ
- Lý do ngộ không cần kinh điển?.
- Giúp người tu Tổ Sư thiền có niềm tin 
- Thế nào là khai, giá, trì, phạm?...
- Thọ tam quy ngũ giới nên ăn chay trường
- Giới ảnh hưởng tu Tổ Sư thiền không?.
- “vô trụ” có phải là biên kiến không
- Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất
- Nghi tình thì không có gì cả
- Không biết nghi tình, phải vô niệm không?
- Tâm lo mất thì tâm loạn 
- Giúp người thì có kiến thức phải không
- Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?
- Thế nào tham, sân, si giảm bớt?..
- Nói đến tâm thì có cái ta phải không
- Tham nổi lên thì quán vô thường
- Mình làm người ta chướng ngại
- Nam Tuyền chém mèo 
- Những người tu vì thần thông 
- Sao Tham thiền dễ mà người ta không tu
- Thế nào là tứ cú và có từ đâu
- Nhiều câu thoại đầu, ý khác không
- Có phải thấy được là nhờ bộ óc không
- Thức nào khi thân chết vẫn còn
- Giữ oai nghi từ cấp mà lên
- Tiệm giáo đều phải phá ngã chấp
- Lìa tứ cú là có ý niệm lìa phải không
- Phật tử có quyền nuôi mèo không
- Giận, ghét,… nguyên nhân từ đâu
Trang 5
- Thọ Tỳ Kheo, có quy định không
- Có phải tâm là bộ não không
- Thế nào là nghi tình
- Phương pháp của Tào Sơn như thế nào
- Cảnh giới làm sở chứng Tổ Sư thiền
- Thế nào là chữ “KHÔNG” của nhà Phật?
- Tin tự tâm thì không nhân quả 
- Có ai ra khỏi chiêm bao chưa?.
- Tham thiền sao biết tiến bộ đến đâu?.
- Mặc chiếu là nhìn lại tâm của mình, 
- Tánh là gì
- Tại sao tham thiền hay chán
- Ngồi hay đi thì vọng tưởng làm sao bỏ
- Con trâu qua song cửa sổ
- Biết thế nào là tà thiền và chánh thiền
Trang 6
- Cho người đó thuộc đệ tử mình
- Ai đầu tiên khởi xướng Tổ Sư thiền
- Đi tham được thì lúc ngồi làm thế nào
- Đầu óc tán loạn thì nghi tình nổi lên
- Đổi câu thoại đầu được không
- Lo lắng có phải là chấp ngã không
- Nghi tình chưa đủ thì tâm chấp còn
- Ví dụ trong động có tịnh
- Phật pháp đi ngược dòng phải không
- Tu Tổ Sư thiền bị gió nghiệp thổi không
- Lời khai thị
- Bổn lai vô nhất vật, cái gì để lìa cái gì
- Xá lợi, phân chia bốn hướng tám phương
- Có cách nào để phá ngã chấp
- Phật pháp có cái gì tuyệt đối không
- Tu pháp nào để làm vua làm giàu
- Người đầu thai thú thì người ra sao
- Thế nào là ngày hội Long Hoa
- Dùng không biết để chấm dứt biết
- Chơn Tâm hiện thành Đại Viên Cảnh Trí...
- Sao trong Phật học có nhiều cái ‘không’
- Sắc tức là không, không tức là sắc
- Cái ‘không’ nương vào đâu
- Tại sao còn phá luôn Niết Bàn
- Nhiều xá lợi không bằng câu chuyển ngữ
- Trí huệ và từ bi, cái nào quan trọng hơn
- Có phải kiến tánh mới độ gia đình
- Muốn xuất gia phải có điều kiện gì
- Thuyết pháp cho người nghe là đã độ
- Tứ tướng
Trang 7
- Khởi niệm đều là tương đối 
- Sao nói là nhận giặc làm con
- Dùng định huệ song tu được không
- Có phải quán là đã khởi niệm
- Sao không thấy Lục Tổ tu pháp nào
- Người đó thì chướng ngại cái gì
- Thế nào niệm Phật đúng ý Lục Tổ
- Truyền thừa Ngũ gia tông phái
- Cư sĩ phạm giới tà dâm thì phải làm sao?.
- Thế nào là khai, giá, trì, phạm
- Vọng tưởng hết có phải vào định chưa?.
- Hỏi và nhìn không chỗ tập trung
- Chân lý vũ trụ chỉ có một
Trang 8
- Tham thiền không cầu, chỉ hỏi và nhìn
- Tham thiền chấp chỗ không cầu thì sao
- Giải ngộ dễ dứt tập khí không
- Động đất là nhân quả của loài người 
- Vậy làm sao hết cái nhân quả đó
- Nếu còn nhớ tham thoại đầu thì sao
- Hành khởi giải tuyệt 
- Sinh viên còn học, tìm hiểu và ghi nhớ
- Sự phát triển của mạng lưới internet
- Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên
- Giữ giới để định rồi mới có huệ 
- Thế nào Tổ Sư thiền của Lâm Tế
- Tại sao Thiền quán tưởng không ngộ
- Sức tâm Niệm Phật và tham thiền 
- Thế nào là Đệ Nhất Nghĩa Đế
- Đọc phần Bá Trượng ngữ lục
- Đệ tử kiến tánh  về chùa độ bổn Sư
- Hàng nhị thừa sau phá pháp chấp
 
 

Lời Nói Đầu

 Năm 1988 Hòa thượng Duy Lực đến Hoa Kỳ lập Thiền đường Từ An  và hoằng pháp nơi đây, còn đi thuyết pháp Thiền tông trên thế giới, như các nước Ca Na Da, Đài Loan Úc,… rồi cuối năm 1999 ngài viên tịch.

 Phần nhiều các vị ở các nước ngoài cũng như trong nước dạy Tổ Sư thiền đều giải công án hay giải thoại đầu, cũng có vị nhìn câu thoại đầu như một hồng danh Phật để dứt trừ vọng tưởng, ấy là sai lầm.

 Tất cả kinh điển đại thừa Phật Giáo và ngữ lục của Tổ kiến tánh triệt để, đều mục đích chấm dứt nguồn suối ý thức, vì “nhất thiết duy tâm, vạn pháp duy thức”, mà bảy chỗ tìm tâm của A Nan chẳng được.

 Bởi vậy, Hòa thượng Duy Lực khai thị cho đồ chúng là để tăng cường niềm tin tự tâm, cho người tham học tin sâu “chính mình là Phật”, chỉ vì  do “biết” và “không biết” của ý thức làm chướng ngại nên Phật tánh không được hiện ra.
 Chúng tôi ghi chép lại lời khai thị trong 20 cuốn băng cuối cùng tại Từ ân Hoa Kỳ, để thuận tiện cho người tu học Phật pháp và nhất là người tu Tổ Sư thiền được rõ ràng chính xác thực hành. Việc làm này không khỏi sai sót, xin các độc giả biết chỉ giáo cho.

 Người thực hiện: Thích đồng Thường.
 
 
 

c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

khong co su no luc nao ma khong duoc bu dap uu lau tan loa ca diep tại đây và bây giờ của tịnh độ phat thuc hanh hanh khong dinh mac Bụt Di Lặc trong tôi chua long hoa lan dau cong bo anh ve cuoc dau tranh chong dan ap nhung bua com tham tinh đôi mắt của mẹ Ký ức miền Trung tìm về tịnh lạc bí quyết để bạn đọc sách nhanh hơn tu phat trong cuoc song thuong ngay tinh yeu thuong danh cho ke thu vui thay ngyaf phat dan sanh thuong cho nguoi an mon chay gia man việt wat phra dhammakaya chua thanh luong Tịnh Xá Ngọc Giang hai cực đoan mà người xuất gia cần chương i nguồn gốc can tu nghiep la gi su nghi ngo ca n thie t thay phap la nhu lai đời người như một bộ phim trai tim biet tro ve voi nguon coi thieng lieng phat giao con duong cua tuoi tre cau nguyen sam hoi chan that chinh la chuyen thien su ajahn chah tam thai an lạc với nhân cách tự chân lý sống trên con đường phật pháp sau khi quy y tam bảo có được thờ thần phan i hanh phuc gia dinh than thuong chiec ao mau lam quan điểm của phật giáo về tính dục vua luong vu de thay ve tham que me that roi đạo tràng trong phật giáo và công tác Bánh xèo của mẹ ban gop von bao nhieu đầu năm thực tập lời chúc an lành bàn về hiển giáo và mật giáo di san the gioi sri lanka một số suy nghĩ về văn hóa tai sao lai co su khac biet trong he thong chua trí tuệ trong đạo phật sự có mặt của các thiền sư với dân 32 lời khai thị về sự vô thường vì sao bạn đi chùa đừng tiếc chi một nụ cười