Tổ Sư Thiền - Khai Thị Ban Đầu Tại Hoa Kỳ, HT. Duy Lực

 


 
.
HOÀ THƯỢNG DUY LỰC 
KHAI THỊ BAN ĐẦU TẠI HOA KỲ
Xuất Bản tại Saigon, Việt Nam 2004
ML
01
02
03
04
05
06
07
08
09
MỤCLỤC   

 
01
-Lời khai thị I
-Thoát Thập Nhị Nhân Duyên
-Thân xác bay trên đất
-Phiền não tức Bồ đề
-Qua 3 quan ải
-Cách thực hành tham thiền 
-Thiền thoại đầu có thời nào
-Tọa thiền ngồi cách nào
-Thức tỉnh mở mắt chiêm bao
-Không biết có ích lợi gì
-Phương pháp được tự tại
-Quán nhất niệm hay vô niệm
-Nghe nổ một tiếng “trắc
-Lòng tin – Tánh không
-Ngồi thiền và gặp thầy 
-Cảnh tương lai hiện giờ ở đâu
-Tham thiền cần ăn chay không
-Qua Mỹ khi Ngài hiểu thiền
-Thoại đầu và Tịnh độ kết hợp
-Xuất hồn bay trên đất
-Thầy mở một đường đi

02
-Không biết các cháu làm được
-Lạnh dưới 0 độ mà không sao
-Phải giải thích thế nào
-Vô niệm chân hay giả
-Thấy cành hoa rồi mỉn cười
-Thế Tôn tu pháp nào
-Thiền đầu tiên của Phật
-Cúng 100 ngày
-Linh hồn đi đầu thai
-Mang theo chuổi tràng hạt 
-Chỗ hầm sâu đen tối
-Không sợ làm sai sao đi đúng
-Kiến tánh được trình độ nào
-Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm 
-Câu thoại đầu cũng vọng niệm
-Thế nào là nổi nghi tình
-Thập mục ngưu đồ
-Đọc chú nào trong lúc thiền? 
-Pháp tổng hợp và phân tích
-Hợp hay không hợp 
-Vô lượng quang thọ
-Thế Âm, Văn Thù - Thể, tướng, dụng 
-Đi theo tôn giáo khác
-Mạt na thức, đệ bát thức
-Chia rẽ trong gia đình 
-Thế nào là trạch pháp
-Nghiên cứu - Khán và niệm
-Bản lai chân diện mục
-Chứng pháp vô sanh
-Nhẫn - Từ bi và bác ái
-Phương pháp tự ngộ
-Đâu là chánh pháp
-Chứng ngộ của Thầy

03
-Chưa giải thoát, mất thân
-Thiền không thông dụng 
-Thành tựu của Thầy
-Đời sống an lành
-Giữ nghi tình khỏi quên
-Nghi đến lúc nào vỡ
-Trực chỉ nhân tâm
-Sao Thầy thông kinh điển
-Điều tâm vào không 
-sở tri và phiền não 
-Công đức và phước đức
-Truyền tâm ấn
-Thành Phật làm chi
-Phương tiện đánh hét
-Đủ sáu thần thông - Công hiệu nhất
-Lời khai thị II
-Không thiền mà tu Tịnh độ
-Nhược hữu chúng sanh
-Thắc mắc nguyện vọng
-Thắc mắc cõi Cực Lạc 
-Đè nén và không đè nén 
-Thu và rời tất cả niệm
-Cầu siêu, cầu an, cầu phước

04
-Thiền lợi ích cho người
-Nóng và lo có bớt không
-Bị tẩu hỏa nhập ma
-Câu thoại thấy nhạt nhẽo
-Cách gì tâm khỏi bị phân tán
-Ngồi thiền bao nhiêu lâu
-Nghi của Thiền sư và khoa học
-Chú phải công án không
-Hiểu câu chú - Chưa đắc đã chết
-Tin thọ mạng của Như lai
-Niệm Phật tạo nhân duyên
-Định ở trong động
-Làm sao tu cho đúng
-Căn cơ chúng con yếu
-Thiền ảnh hưởng đến hành giả
-Chưa thanh tịnh có hại không
-Vai trò của các thức
-Thiền của mình đúng nhất
-Phẩm nào, nói nhân nghi quả ngộ
-Ngộ rồi cần phải tu 
-Huệ Năng tu pháp môn gì
-Thiền nên niệm Phật cầu tha lực
-Thiền lúc lái xe và đi bộ
-Nghiệp di chuyển
-Minh định cho việc này
-Thi tiển thần thông 
-Hạ, trung căn theo thượng thừa
-Cuồng vọng thuyết pháp
-Lời khai thị III
-Hương công và Thái cực quyền
-Bộ lạc Nam Mỹ 
-Trường sanh - Chân lý

05
-Cầu cơ
-Bộ lạc Cogy ngồi 9 năm
-Giống như đại ngã
-Thái cực như Phật giáo
-Phải do nghiệp lực không
-Cùng cái khó, sau hết khó
-Giác ngộ là gì
-An thân lập mạng – Không
-Thái cực quyền 
-Tâm linh và Linh hồn
-Tứ tướng
-Vô ngã - Phương tiện
-Càng biết càng khổ
-Thời gian không có chăng? 
-Vì sao Thầy trở nên tu sĩ
-Cái gì quan trọng nhất
-Tuyệt đối là đối đãi
-Biết của Thượng Đế vô hạn
-Đại nhân bất nhân
-Phẩm Phổ Môn
-Xưa ngộ nhiều hơn nay
-Pháp tu khác để phù hợp
-Sao nay không dùng cơ xảo
-Tịnh độ Đài Loan 
-Thiền thỏa mãn người trí không
-Tìm đến đạo Phật
-Nhìn không được
-Tinh tấn, dãi đãi và vô ký
-Giết hại cho là anh hùng
-Tu hai ba pháp cùng lúc

06
-Phản văn văn Tự tánh
-Ở nhà giữ cháu
-Thế nào là tham thiền
-Tâm tánh - Chuyện cần
-Cần ngồi thiền không
-Chết trẻ và chết già
-Không tội lại chết sớm
-Tự tử - Đầu thai
-Chánh niệm - Khó truyền 
-Mật  tông - Thiền quán
-Điên đảo của Nhị thừa
-Bình thường tâm - Chánh pháp nhãn
-Hiện lượng 
-Đương thể - Đuổi vọng tưởng
-Lập đi lập lại câu thoại đầu
-Bồ tát - Sau có Bát nhã
-Thiền Phật với ngoại đạo
-Tu giống như cây khô
-Điều thân
-Bảy tuần thất thừa
-Độ chúng sanh không chúng sanh
-Bốn loài chúng sanh
-Minh và vô minh
-Luật   tông
-Giới luật
-Thường kiến và đoạn kiến
-Không biết pháp mà biết đạo
-Không phương tiện sao đi
-Chấp thật phá chấp thật
-Thiên thượng thiên hạ
-Nói hay nín - Tri chi nhứt tự
-Thiên thai và Duy thức
-Long Thọ
-Thực hành vô trụ
-Cành hoa - Công án 
-Ngộ Bồ tát và Phật

07
-Tiểu ngộ - Bảo nhậm 
-Tập khí xuất thế gian
-Bất lạc và bất muội 
-Gõ đầu cá ba cái
-Dùng pháp chiêm bao thức tỉnh
-Pháp khác để thích hợp
-Tùy duyên - Không Phật thì tới
-Cấm địa - Giúp người
-Ai làm ra luật nhân quả
-Gà và trứng - Kiếp không
-Hơi thở
-Lục Tổ dạy đồ chúng
-Tối thượng thừa thiền
-Vô sở hữu 
-Sắc chẳng khác không
-Thập mục ngưu đồ
-Kiến tánh chưa thành Phật
-Kiến tánh chưa ấn chứng
-Chưa bảo nhậm - Đốt thành tro
-Không và không đại
-Đúng pháp Tổ sư thiền
-Vọng tưởng, nhức đầu
-Cái áo, cây gậy
-Tánh không
-Tịnh độ
-Bình đẳng còn ăn thịt
-Thiền giản dị sao thành Phật
-Tiểu thừa và Đại thừa
-Thuận chúng sanh - hơi thở trút hết
-Đại thừa là nhập thế

08
-Không ai độ ai - Hóa thành
-Niết bàn - Tăng sửa đường lộ
-Đại khai viên giải
-Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa
-Y pháp bất y nhân
-Y trí bất y thức 
-Dứt phiền não - Nghĩa ba câu
-Đọc sách với tham thiền 
-Ghiền đọc sách
-Về một- Vô thủy vô minh
-Đa tâm đến thiểu tâm
-Nghi tình từ từ thành khối
-Chiêm bao theo Duy thức
-Phá Sơ quan rồi chết
-Bùi Hưu ngộ cái gì
-Đến gần kiến tánh
-Sơ tham có lão tham hướng dẫn
-Bồ tát giới
-Độ chủ nợ - Làm từ thiện
-Tam luân thể không
-Khất thực
-Cần nghi tình, không cần đáp
-Tham và khán thoại - An lạc hiện tại
-Niệm chú
-Chùa Cao Mân
-Chùa đó thuộc của ai
-Nghĩ đến câu thoại đầu
-Tham thiền ở công sở
-Tổ sư thiền kèm trì chú
-Sao nhất định tái sanh 7 lần
-Bói toán - Quan trọng Tổ sư thiền

09
-Dụng công sai - muốn là sở cầu
-Tự tâm là bẩm sanh- Tu để làm chi
-Gạt bỏ ý thức
-Nhà có đèn dụ tánh biết
-Lục Diệu Môn
-A La Hán - chấp có và không
-Bố Đại Hòa Thượng
-Phá công án
-Không sợ chết
-Viên Ngộ - Đại Thông Trí Thắng Phật
-Thúc đẩy để tinh tấn
-Thấy mất tất cả
-Năm xưa nghèo
-Tổ sư thiền và Như lai thiền
-Hiểu giáo lý
-Bắc Câu Lưu châu- Tình thức 
-Thông minh từ cảnh
-Bạch tượng đeo chuổi ngọc
-Các tướng đều thường trụ
-Số lượng chúng sanh chẳng biết
-Lửa tắt - Định nghiệp
-Thằng chết- Niệm Phật 
-Không nói chỗ nào ăn chay
-Bát Quan Trai và người Tòng Lâm
-Sao biết mình kiến tánh
-Muốn xuất gia - Xuất gia dễ ngộ 
-Dành cho người khờ ngốc
-Chẳng chấp lý bỏ sự
-Nhân khổ quả phước - Diệt tận định
-Đạo lợi hành vô tận
 

LỜI NÓI ĐẦU

Thiền là gì?

Đối với pháp tương đối mà nói, Thiền là một tổng danh làm phương pháp đình chỉ vọng tâm; nhưng đình chỉ vọng tâm có hai đường lối:

 -Thiền ngoại đạo và Thiền phàm phu (có tính chất chấp ngã).
 
-Thiền tiểu thừa,Thiền trung thừa, Thiền đại thừa và Thiền tối thượng thừa (có tính chất phá ngã chấp).

Đối với pháp tuyệt đối, Thiền là tất cả các pháp, các pháp tức là Thiền; cảnh giới  này chỉ có người chứng ngộ triệt để mới thấy rõ. Còn người chưa chứng ngộ, có người không tin hay có tin nhưng còn nghi ngờ.

Bởi vậy, Hòa thượng Duy Lực mang Thiền tối thượng thừa (Tổ sư thiền) gieo duyên những người phương tây và giải đáp thắc mắc cho họ được có niềm tin vững chắc nơi tự tâm mình, rồi thực hành để đạt đến cảnh giới tuyệt đối.
Nay chúng tôi chép lại những cuồn băng đầu của Ngài thuyết giảng tại Hoa Kỳ, việc làm này không khỏi sự sai sót; nếu các vị độc giả phát hiện, xin chỉ giáo cho.

Người thực hiện: Thích Đồng Thường.
 

ML
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Xem Thêm: 
Duy Lực Ngữ Lục Quyển Thượng
Duy Lực Ngữ Lục Quyển Hạ
Khai Thị Thiền Thất Tại Chùa Tam Bảo, HT. Duy Lực
c

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

hoc van vat huu linh vay an chay co ich gi quan diem vo vi cua lao tu va vo vi cua dao phat lành thay nếu được là học trò của Vì sao ăn chay tốt cho sức khỏe và môi uống trà đêm trăng Bí ẩn thiền sư bất tử lời dạy sau cùng của đức phật trước Tết Nguyên đán sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn Bài thuốc giảm béo của lương y Thích chuong lời phật dạy về tình yêu nam nữ yêu lời xin lỗi độc đáo của bà mẹ với lễ phật đản và sự ảnh hưởng văn xin giữ trọn câu thề lan dau tien mot truong pho thong tham du khoa lay phat va nhung trai nghiem cua tu than Bí quyết giảm nguy cơ đột quỵ lần Chén Thử 25 phan 4 ket luan Kiên mẹ nói với con gái về hạnh phúc suy nghiem loi phat xin an ma khong an xin t la thất tín là sự phá sản lớn nhất của mon moi ngay ban nen co ganglam sach co dai trong tam chúng vi sao toi theo dao phat 12 nha bao hoang anh Ăn chay là chìa khóa dẫn đến hạnh tại sao tha thứ không phải là làm cho năm phương tiện pháp môn niệm phật năng lực phán xét tịnh xá ngọc trung tịnh nghiệp đạo Khứ lai vô ngại Lễ hội Quán Thế Âm Quê nhà của tôi nỗi nhớ khắc khoải của người tha nam dien vien lu luong vy dong vai duc phat thich sÃ Æ nam phuong tien phap mon niem phat yêu mình Dạy phat phật dạy 8 pháp để sống an lạc tai sao tat ca tu si phat giao viet nam deu lay người khơi nguồn đạo mạch xứ đàng nghĩa kinh ứa lệ